Yaygın Gelişimsel Bozukluklar


Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Programı

 

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB); erken çocuklukta dil gelişimi, sosyal beceri ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluklar bireyin gelişiminin birçok alanını etkilemektedir. Yaygın gelişimsel bozuklukların beş alt grubu vardır. Otizm Spektrum Bozukluğu, Asperger Bozukluğu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Rett Bozukluğu, Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB-BTA) olmak üzere beş bozukluk vardır.

  • Otizm spektrum bozukluğu, yaşamın erken dönemlerinde başlar ve yaşam boyu devam eder. Genellikle 3 yaşından önce başlamaktadır. Sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla giden nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Eğer çocuğunuz göz teması kuramıyorsa, ismi söylendiğinde dönüp bakmıyorsa, parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymuyorsa, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyuyorsa ve konuşmasında gerilik varsa çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarına başvurabilirsiniz. Otizm çok geniş bir yelpazede, farklı biçimlerde ve yoğunluklarda karşımıza çıktığından yaygın gelişimsel bozukluklar olarak ele alınır. Nedeni henüz tıbbı olarak açıklanamayan otizme birçok faktörün neden olduğu ileri sürülmekte ancak hiçbiri bilimsel olarak ispatlanamamaktadır. En geçerli ve kabul görmüş çözüm yolu ise eğitimdir.

 

  • Asperger Sendromu olan bireylerde sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra dar ilgi alanı görülür. Otizm spektrumdan farklı olarak zamanında konuşmaya başlarlar. Normal veya üstün zekaya sahiptirler. El-kol hareketleri mimikler ve vücut dilini kullanma konusunda problemleri bulunmaktadır. Sınırlı bir konuda çok derin bilgilere sahip olurlar.
  • Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu olan çocuklarda doğumdan sonra en az iki yıl tamamen normal gelişim söz konusudur. Genellikle 3-4 yaşları arasında ortaya çıkar. Tanıyı koyabilmek için 10 yaşından önce bu durumun ortaya çıkması gerekmektedir. Bozukluğun başlamasıyla birlikte kazanılmış beceriler yitirilmeye başlanır.
  • Rett Sendromu sadece kızlarda görülmektedir. Normal gelişim gösteren bebeklerin beş aydan sonra başının büyümesi durmaktadır. Ellerini belli bir amaç için kullanamazlar ve tipik el hareketleri görülür (çamaşır yıkıyormuş gibi). Yürümeye başlamışlarsa yürümeleri de bozulur ve konuşmaları gecikir.
  • Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm) olan bireyler yaygın gelişimsel bozukluk belirtilerini tam karşılamaz ama sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesinde bir bozukluk vardır.

           Eğitim süreci bireyin mevcut bilişsel, duyusal, psikomotor, özbakım, konuşma ve iletişim vb. becerilerinin değerlendirilip ihtiyaçların belirlenmesi buna uygun eğitim programlarının hazırlanması ve belirlenen programın istikrarlı bir şekilde takip edilmesi ile anlamlı sonuçlara ulaşmaktadır. Bire bir eğitim, grup eğitimleri ve snoezelen terapiyi birleştirerek en iyi sonuçları almayı hedeflemekteyiz.

            Yoğun programımızla bizler bireyin ihtiyaçlarını belirledikten sonra bireye en uygun eğitsel yöntem, teknik, ortam ve materyaller sağlayarak birey için özel olarak hazırlanacak olan programın takibini eğitim koordinatörünün rehberliğinde özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları ve psikolog kadromuzla yoğun ve istikrarlı bir şekilde izleyerek sonuç alıcı bir eğitim vermeyi hedeflemekteyiz.

            Aileyi bu eğitimin vazgeçilmez bir unsuru, bir ekip üyesi olarak görmekteyiz. Ailenin de yapılan çalışmaları izlemesi, uygulaması ve bu konuda eğitilmesi hayati derecede önemlidir. Yapılan eğitimin aynı metot ve yaklaşımla farklı ortamlarda, farklı kişiler tarafından uygulanarak benzer sonuçlara ulaşması amaca ulaştığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

            Eğitim sürecinin tüm aşamalarında aileye ve öğrenciye psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.